Our address:
Ukraine 61052, Kharkiv,
Velika Panasivska 129
Hours:
Mon-Fri - 9:00 am to 5:30 pm
Sat-Sun - Weekend

Our contacts

Chekhonadska Alena
Chekhonadska
Alena
Reception
Smirnova Viktoriya
Smirnova
Viktoriya
Head of sales department
Nazarenko Iryna
Nazarenko
Iryna
Sledges and greenhouses, scaffolding
Bondarev Aleksey
Bondarev
Aleksey
Scaffolding
Kvyatkovska Anastasiya
Kvyatkovska
Anastasiya
Scaffolding
Kvyatkovska Marina
Kvyatkovska
Marina
Furniture
Goncharenko Sergiy
Goncharenko
Sergiy
Foreign economic activity
Zhivago Nataliya
Zhivago
Nataliya
HR Department
Drigval Anna
Drigval
Anna
Purchase department
Gaponenko Grigoriy
Gaponenko
Grigoriy
Marketing department
Write to us